Podmienky zverejnenia príbehu na portáli Anon.sk (ďalej len portál)

Prevádzkovateľom portálu je vydavateľstvo Araxon, s.r.o., so sídlom Trebišovská 1, 04011 Košice, IČO: 46 838 643, DIČ: 2023600029, IČ DPH: SK2023600029 (ďalej len vydavateľ).

Používateľom portálu je anonymný návštevník (ďalej len Anon), ktorý sa chce podeliť o svoj príbeh.

Príbehom sa na účely týchto podmienok rozumie krátky slohový útvar písaný v prvej osobe jednotného čísla, v prítomnom čase (ďalej len príbeh).

Odoslaním príbehu Anon vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.

Vydavateľ má právo odmietnuť zverejniť príbeh.

Vydavateľ má právo po zverejnení príbeh stiahnuť späť a prestať ho zverejňovať.

Vydavateľ má právo príbeh opraviť, upraviť alebo prispôsobiť podľa svojho uváženia.

Vydavateľ má právo príbeh zverejniť na portáli, ako aj vydať inou formou (vrátane, ale nie výlučne: e-knihy, klasickej knihy, audioknihy).

Vydavateľ má právo na príbehu akýmkoľvek spôsobom zarobiť a nemá povinnosť sa s Anonom nijakým spôsobom vyrovnať.

Vydavateľ má právo portál meniť, prispôsobovať na svoj obraz a prijímať opatrenia proti zneužívaniu portálu.

Vydavateľ nepreberá na seba zodpovednosť za zverejnené príbehy nad rámec platnej legislatívy.

Anon sa zaväzuje na portál nepridávať slohové útvary, ktoré nie sú príbehom v zmysle týchto podmienok.

Anon sa zaväzuje na portál nepridávať texty porušujúce zákony Slovenskej republiky.

Anon berie na vedomie, že momentom jeho pridania na portál Anon stráca kontrolu nad tým, čo sa s príbehom bude ďalej diať.

Storno Náhľad