Otázka: Kto, do pekla, je ten Anon?

Od­po­veď: Anon je sú­hr­nné po­me­no­va­nie pre ano­nym­ného pro­ta­go­nistu, ktorý si na­šiel chvíľu na to, aby zve­rej­nil svoj prí­beh na in­ter­ne­to­vej stoke 4chan, o kto­rej ste prav­de­po­dobne ni­kdy ne­po­čuli. Anon v jed­not­li­vých prí­be­hoch pred­sta­vuje vždy inú osobu.

 

Otázka: Čo má zna­me­nať kód 7/10?

Od­po­veď: Kó­dom x/10 Anoni se­xis­ticky a ne­cit­livo hod­no­tia osoby opač­ného po­hla­via na stup­nici at­rak­tív­nosti. Čím vyš­šie číslo, tým vyš­šia at­rak­ti­vita.

 

Otázka: Čo to je meme?

Od­po­veď: V šir­šom slova zmysle je to aká­koľ­vek myš­lienka, cho­va­nie alebo móda, ktorá sa šíri od jed­nej osoby ku dru­hej, za úče­lom svojho za­cho­va­nia a roz­mno­že­nia, po­dobne ako sa v ge­ne­tike sna­žia pre­ží­vať a mno­žiť gény.

 

Otázka: Nie­ktoré tieto prí­behy sú zjavne vy­mys­lené!

Od­po­veď: To síce nie je otázka, ale kľudne sa dá ísť aj ďa­lej a po­va­žo­vať za vy­mys­lené všetky, pre­tože z ich ano­nym­nej po­vahy je zhola ne­možné ich ove­riť.

 

Otázka: Tieto prí­behy sú hrozné!

Od­po­veď: Ďa­ku­jeme za ná­zor. Ich čí­ta­nie v žiad­nom prí­pade nie je po­vinné.

 

Otázka: Čo keď sa k nim do­stanú deti?

Od­po­veď: Mo­de­ro­vať ak­ti­vitu die­ťaťa, vrá­tane tej in­ter­ne­to­vej, je úlo­hou ro­diča. Táto stránka nie je ur­čená pre deti.